ระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยการปกครอง

Rules And Regulations

English language

1

Institute of Administration Development (IAD) Regulations on Learning and Seminars B.E. 2533 (1990)

 
2

Institute of Administration Development (IAD) Regulations on Implementation of Education and Seminars B.E. 2534 (1991)

 
3

Order of the Institute of Administration Development (IAD) No. 61/2528    On Practices Required for Social Functions within One or Among IAD Schools

 

 

ภาษาไทย
1 ระเบียบ ปค. ว่าด้วยการบริหารอาคารบ้านพักอาศัย พ.ศ.2539.pdf  
2 ระเบียบ ปค.ว่าด้วยการใช้สถานที่ของ วปค..pdf  
3 คำสั่ง วปค. แต่งตั้ง คกก.บริหารสนามยิงปืน.pdf  
4 ระเบียบ วปค. ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ.2540.pdf  
5 ระเบียบ วปค.ว่าด้วยการยิงปืนขั้นพื้นฐาน.pdf  
6 ระเบียบ วปค.ว่าด้วยการใช้รถยนต์.pdf  
7 เข็มเครื่องหมายวิทยฐานะ.pdf  
8 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการฯ ตาม พ.รบ.เครื่องหมายราชการ พ.ศ.2482  
9 มติ ครม. เมื่อ 22 มี.ค.2559 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (เรื่องที่ 10 หน้าที่ 8)  
          - เรื่องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ลว 3 มี.ค.2559  
          - ยืนยันมติ ครม. (10602/2559)  
          - ยืนยันมติ ครม. (10603/2559)         
          - ยืนยันมติ ครม. (10604/2559)  
          - ยืนยันมติ ครม. (10605/2559)  
          - ยืนยันมติ ครม. (10606/2559)  
          - ตอบความเห็น  (408/2559) โดย สำนักงบประมาณ  
          - ตอบความเห็น  (1618/2559) โดย สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
          - ตอบความเห็น  (192/2559) โดย คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ  
     
10 มติ ครม. เมื่อ 23 มี.ค.2553 เรื่อง การเพิ่มพูนคุณวุฒิแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (เรื่องที่ 22 หน้า 6)  
          - เรื่องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ลว 12 ก.พ.2553 ที่ มท 0306/1649  
          - ยืนยันมติ ครม. (5300/2553)  
          - ยืนยันมติ ครม. (5301/2553)         
          - ยืนยันมติ ครม. (5302/2553)  
          - ยืนยันมติ ครม. (5303/2553)  
          - ยืนยันมติ ครม. (5304/2553)  
          - ยืนยันมติ ครม. (5305/2553)  
          - ยืนยันมติ ครม. (5306/2553)  
          - ตอบความเห็น  (1258/2553) โดยกระทรวงศึกษาธิการ  
          - ตอบความเห็น  (212/2553) โดย สำนักงบประมาณ  
          - ตอบความเห็น  (76/2553) โดย สำนักงาน ก.พ.  
          - ตอบความเห็น  (0798/2553) โดย สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
     
     
11 มติ ครม. เมื่อ 16 ต.ค.2550 เรื่อง การเพิ่มพูนคุณวุฒิแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (เรื่องที่ 24 หน้า 33)  
          - เรื่องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ลว 17 ส.ค.2550 ที่ มท 0310.2/8274  
          - ยืนยันมติ ครม. (19696/2550)  
          - ยืนยันมติ ครม. (19697/2550)         
          - ยืนยันมติ ครม. (19698/2550)  
          - ยืนยันมติ ครม. (19699/2550)  
          - ยืนยันมติ ครม. (19700/2550)  
          - ยืนยันมติ ครม. (19701/2550)  
          - ยืนยันมติ ครม. (19702/2550)  
          - ตอบความเห็น  (17070/2550) โดยกระทรวงการคลัง  
          - ตอบความเห็น  (3556/2550) โดยกระทรวงศึกษาธิการ  
          - ตอบความเห็น  (530/2550) โดย สำนักงบประมาณ  
          - ตอบความเห็น  (387/2550) โดย สำนักงาน ก.พ.  
          - ตอบความเห็น  (4402/2550) โดย สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
     
12 ระเบียบ ปค.ว่าด้วยชุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ พ.ศ.๒๕๖๓