การจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ.2562

การบรรยายพิเศษ "การใช้อำนาจรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อย (คลิป)

ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม

อดีตอัยการสูงสุด

1
การปฏิบัตหน้าที่ตามกฏหมายของข้าราชการฝ่ายปกครอง (คลิป)

ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม

อดีตอัยการสูงสุด

1
การปฏิบัตหน้าที่ตามกฏหมายของข้าราชการฝ่ายปกครอง (E-Book) / download เป็น .pdf

ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม

อดีตอัยการสูงสุด

1

นายอำเภอในสังคมยุคดิจิตัล (บรรยาย นอ.77-78 /25 มิ.ย.2562)

อ.บุญธรรม เลิศสุขีเกษม   ร.ปมท.

1

บทคัดย่อเอกสารงานวิจัยของนักเรียนนายอำเภอ

รร.นอ.

85

วารสารวิถีธัญบุรี

ศ.ทกฝ.

12

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

- สรุปสาระสำคัญในรูปแบบวีดีโอ

กพร.ปค.

1

เทคนิคและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ

กค.ปค.

1

ทักษะในการคิดและยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม

ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล

1

ปรัชญาของการเป็นข้าราชการประโยชน์ของแผ่นดินและบทบาทหน้าที่การเป็นข้าราชการ

อ.ชาธิป รุจนเสรี  รอง ผวจ.ปทุมธานี

1

การเขียนแผนยุทศาสตร์และโครงการพัฒนาอำเภอ (บทที่ 1)

การเขียนแผนยุทศาสตร์และโครงการพัฒนาอำเภอ (บทที่ 2)

อ.ศุภสันส์ ภูมิไชยา   วช.ปค.

2

อ.นพรัตน์ ศรีพรหม   วช.ปค.

การสืบสวนสอบสวน

อ.รัฐวิช จิตสุจริตวงศ์   สน.สก.

1

วินัยข้าราชการตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2561

กจ.ปค.

1

การเป็นประธานอาเซี่ยนของไทยในปี พ.ศ.2562

วช.ปค.

1

คุณลักษณะของข้าราชการในศตวรรษที่ 21

อ.จักรพันธ์ รัตนเสถียร   วช.ปค.

1

งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

อ.วีนัส สีสุข   ผอ.สน.บท.

1

แนวทางการใช้เทคโนโลยีในหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

อ.วรินทร์ รอดโพธิ์ทอง ผอ.สถาบัน TGI/

กพร.ปค.

1

การเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล 1
ภารกิจกรมการปกครองในฐานะนายทะเบียนกลาง สน.บท. 1
แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

อ.ภูมิวัฒน์ รัตนผล

ผช.เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

1
การให้และรับสินบน

อ.ภูมิวัฒน์ รัตนผล

ผช.เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

1
การบริหารจัดการขยะในสถานที่ทำงานและบ้านพัก

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จ.ปทุมธานี

1
การขับเคลื่อนงานสภากาชาดไทย

พญ.สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา

1
การบรรยายพิเศษ "คุณธรรมและจริยธรรมของนักปกครอง"

ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต

อธิบดีกรมการปกครอง

1
การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดร.ชูเกียรติ มุทธากาญจน์

อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง

1
วิทยาลัยการปกครองสถาบันแห่งการเรียนรู้และพัฒนาวิถีธัญบุรีจากอดีตถึงปัจจุบัน

ดร.ชูเกียรติ มุทธากาญจน์

อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง

1
กฏหมายท้องถิ่นกับอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ

ดร.ชูเกียรติ มุทธากาญจน์

อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง

1
ปรัชญาของการเป็นข้าราชการประโยชน์ของแผ่นดินและบทบาทหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ

ดร.ชูเกียรติ มุทธากาญจน์

อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง

1
การบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล

ดร.ชูเกียรติ มุทธากาญจน์

อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง

1
สังคมผู้สูงอายุกับการเตรียมเผชิญหน้า

ดร.ชูเกียรติ มุทธากาญจน์

อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง

1
Best Practice การจัดทำหลุมขยะอินทรีย์/ขยะเปียกจากครัวเรือน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม กตร.ปค.

1

Best practice กลุ่มงานจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ "วิสาหกิจชุมชน กาแฟนายูง" อ.นายูง จ.อุดรธานี

กตร.ปค. 1
Best practice กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส กตร.ปค. 1
Best practice กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง กตร.ปค. 1
Best practice กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด กตร.ปค. 1
Best practice กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กตร.ปค. 1
Best practice กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี กตร.ปค. 1
Best practice กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กตร.ปค. 1
Best practice กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ กตร.ปค. 1
Best practice กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ กตร.ปค. 1
Best practice กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี กตร.ปค. 1
Best Practice กลุ่มจังหวัดภาคภาคใต้ฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง กตร.ปค. 1
Best Practice กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี กตร.ปค. 1
พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 (แก้ไขล่าสุด) ศ.ทกฝ. 1

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

 
ศ.ทกฝ. 1

พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒

ศ.ทกฝ. 1

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

ศ.ทกฝ. 1

พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ศ.ทกฝ. 1
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ศ.ทกฝ. 1
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ศ.ทกฝ. 1

พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

ศ.ทกฝ. 1

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒

ศ.ทกฝ. 1

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

ศ.ทกฝ. 1
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๖๒ ศ.ทกฝ.

1

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ .๒๕๖๒ ศ.ทกฝ. 1
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ศ.ทกฝ. 1
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

อ.ภูมิวัฒน์ รัตนผล

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

1

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ศ.ทกฝ. 1
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ศ.ทกฝ.

1

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ ศ.ทกฝ. 1
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ศ.ทกฝ. 1

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง .๒๕๖๒

ศ.ทกฝ. 1
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ศ.ทกฝ. 1
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๑-๒๕๘๐) ประกาศในราชกิจจาฯ วันที่ ๑๓ ต.ค.๖๑ ศ.ทกฝ. 1
พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ (แก้ไขล่าสุด) ศ.ทกฝ. 1

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

ศ.ทกฝ. 1
พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ๒) .ศ.๒๕๖๒ ศ.ทกฝ. 1
หลักธรรมาภิบาล

ดร.ชูเกียรติ มุทธากาญจน์

อดีตรองอธิบดีกรมการปกครอง

1

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ศ.ทกฝ. 1
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ศ.ทกฝ.

1

พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.๒๕๖๒ ศ.ทกฝ.

1

กฎกระทรวงการคลัง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  ศ.ทกฝ.

1

กฎกระทรวงการคลัง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ศ.ทกฝ.

1

กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ ศ.ทกฝ.

1

พระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ศ.ทกฝ.

1

พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ในท้องที่จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๖๒ ศ.ทกฝ.

1

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ศ.ทกฝ.

1

รายงานการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลการฝึกอบรม กลุ่มงานวิจัยฯ วปค.

1

   

 

 

 

 

 

วิทยาลัยการปกครอง โทร.0-2577-4914-7 ต่อ 215