ตารางเการศึกษาอบรม
ตารางการศึกษาอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

ลำดับ หลักสูตร รุ่นที่ Dowloads หมายเหตุ
1 ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง 1 คลิ๊ก วปค.
2 ปลัดอำเภอ 222 คลิ๊ก วปค.
3 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 49/2560 คลิ๊ก วปค.
4 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 50/2560 คลิ๊ก วปค.
5 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 54/2560 คลิ๊ก วปค.
6 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 55/2560 คลิ๊ก วปค.
7 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 59/2560 คลิ๊ก วปค.
8 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 60/2560 คลิ๊ก วปค.