โครงสร้างผู้บริหารวิทยาลัยการปกครอง

 

นายบรรจง ขุนเพชร

อธิการวิทยาลัยการปกครอง

                                         

นายสุชิน จันทร์ปาน

ผู้อำนวยการ

ส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

 

นายพิสิษฐ์ วีระขันคำ

ผู้อำนวยการ

ส่วนอำนวยการฝึกอบรม

 

นายดอน จิตรวงษ์

ผู้อำนวยการ

ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบงานฝึกอบรม

 

นายธราธิป แย้มมณฑา

หัวหน้าสำนักอธิการ