โครงสร้างผู้บริหารวิทยาลัยการปกครอง

 

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิชัย ศรีเมือง

อธิการวิทยาลัยการปกครอง

                                         

นายบัณฑูร นริศรางกูร

ผู้อำนวยการ

ส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

 

นายพิสิษฐ์ วีระขันคำ

ผู้อำนวยการ

ส่วนอำนวยการฝึกอบรม

 

****  ****

ผู้อำนวยการ

ส่วนวิจัยและพัฒนางานฝึกอบรม

 

พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเขาอ้อ

หัวหน้าสำนักอธิการ