โครงสร้างวิทยาลัยการปกครอง

นายอำนาจ เจริญศรี

อธิการวิทยาลัยการปกครอง

                                         

นายบัณฑูร นริศรางกูร

ผู้อำนวยการ

ส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

 

นายทศพล บวรโมทย์

ผู้อำนวยการ

ส่วนอำนวยการฝึกอบรม

 

 

 

 

 

 

นายมานิต โยธะพันธ์

ผู้อำนวยการ

ส่วนวิจัยและพัฒนางานฝึกอบรม

 

นายจิรวัฒน์ กฤษสินชัย

หัวหน้าสำนักอธิการ