โครงสร้างผู้บริหารวิทยาลัยการปกครอง

นายวัชรเดช เกียรติชานน

อธิการวิทยาลัยการปกครอง

                                         

นายบัณฑูร นริศรางกูร

ผู้อำนวยการ

ส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

 

 

นายพัชรพัชร์ ศรีธัญญนนท์

ผู้อำนวยการ

ส่วนอำนวยการฝึกอบรม

 

นายภูวนาท สุวรรณพรหม

ผู้อำนวยการ

ส่วนวิจัยและพัฒนางานฝึกอบรม

 

พ.จ.อ.บุญรอด ขาวเขาอ้อ

หัวหน้าสำนักอธิการ