รายการวิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ วิทยาลัยการปกครอง

ประเภท
ปีพิมพ์
ชื่อผู้เขียน
ชื่อเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ
บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์
2554
สมศักดิ์  จังตระกูลการจัดการความขัดแย้งโดยนายอำเภอของประชาชนในประเทศไทยวท300/303.69/ส282ก
ภาคนิพนธ์
2549
จารุวรรณ  ชื่นจิตทัศนคติของประชาชนต่อบทบาทสตรีในสภาท้องถิ่น : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาภค300/301.41/จ337ท
ภาคนิพนธ์
2549
วศินี  เทพสุนทรปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยภค100/158.7/ว-ป
ภาคนิพนธ์
2549
พัชริน  วิจิตรอลงกรณ์การต่อสู้ของสตรีอีสาน : กรณีศึกษา ยายไฮ ขันจันทา จังหวัดอุบลราชธานีภค300/309.1/พ523ก
ภาคนิพนธ์
2548
ดารุณี  เสือพริกความพึงพอใจของลูกจ้างผู้ประกันตนโรงพยาบาลสินแพทย์ที่มีต่อบริการทางการแพทย์ภค300/362.17/ด429ค
ภาคนิพนธ์
2548
ผดุงศักดิ์  ลิ่มกาญจนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลาภค100/138.72/ผ-ค
ภาคนิพนธ์
2548
นิกร  จันทร์อำไพทัศนะและพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา จังหวัดปัตตานีภค300/302.14/น641ท
ภาคนิพนธ์
2548
เจนตา  รัตนพานีความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อระบบและกระบวนการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีศาลาว่าการกรุงเทพมหานครภค300/361.7/จ-ค
ภาคนิพนธ์
2547
สวรินทร์  วงศ์สนิทปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยัดของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภค300/303.32/ส-ป
ภาคนิพนธ์
2547
ธาริณี  ทัศน์นาราคุณภาพชีวิตของคนงานบริษัทยางไทยปักษ์ใต้จำกัด สาขายะลาภค300/303.3/ธ-ค
ภาคนิพนธ์
2547
วัชรชัย  เจษฎาภินันท์ความพึงพอใจของพนักงานต่อการให้บริการของกองสวัสดิการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยภค300/361.8/ว383ค
ภาคนิพนธ์
2547
นิพล  พลศรีความพึงพอใจของผู้รับบริการในโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ต่อบริการของศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีภค300/362/น36ค
ภาคนิพนธ์
2546
ณรงค์ชัย  วรรณโคตรการยอมรับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายในงานบริการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีภค300/362.17/ณ217ก
ภาคนิพนธ์
2546
เกียรติศักดิ์  เอื้อเฟื้อการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธรภค300/352.026/ก855ก
ภาคนิพนธ์
2546
เสวต  แก้วไกรษรคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน : ศึกษากรณี สถานีตำรวจอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ภค300/303.35/ส934ค
ภาคนิพนธ์
2546
คมกริช  แสงสุรินทร์ประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนางานสาธารณสุขของหัวหน้าสถานีอนามัย : ศึกษากรณีจังหวัดร้อยเอ็ดภค300/362.1/ค-ป
ภาคนิพนธ์
2546
ทวีสันต์  สุขเจริญประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน : ศึกษากรณีอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษภค300/307.7/ท232ป
ภาคนิพนธ์
2545
สมคิด  มุสิกอินทร์ความคิดเห็นของข้าราชการพัฒนาชุมชนต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านลและชุมชนเมือง : ศึกษากรณีจังหวัดอุบลราชธานีภค300/361.8/ส234ค
ภาคนิพนธ์
2545
สุริยะ  พิศิษฐอรรถการการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษา บ้านอุ่มไผ่ ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหารภค300/361.8/ส863ก
ภาคนิพนธ์
2545
ทรงยศ  ฟักจันทร์ภูมิหลังและปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลให้เยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานีเสพยาบ้าภค300/362.29/ท143ภ
ภาคนิพนธ์
2545
พรนิสา  รัตนชื่นทัศนคติของวัยรุ่นต่อพฤติกรรมรักร่วมเพศภค100/155.3/พ245ท
ภาคนิพนธ์
2545
เบญจมาศ  วงษ์สุวรรณการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองในการดำเนินงานกองทุนชุมชนเมือง : ศึกษากรณี ชุมชนเมืองในเขตกรุงเทพมหานครภค300/361.8/บ789ก
ภาคนิพนธ์
2545
วารุณี  แสงไข่ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับชมละครโทรทัศน์กับพฤติกรรมการแสดงออกในการพัฒนาตนเองของนักเรียนมัธยมโรงเรียนบึงทองหลาง กรุงเทพมหานครภค300/302/ว486ค
ภาคนิพนธ์
2545
ชนากานต์  ธรรมยุติประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521ภค300/323.631/ช-ป
ภาคนิพนธ์
2544
เกรียงศักดิ์  จันทร์แดงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการตำรวจ: ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีภค300/323.3
ภาคนิพนธ์
2544
วิเชียร  ประเสริฐพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนภค300/304.2/3559พ
ภาคนิพนธ์
2544
จินติมา  โค้วไพโรจน์ทัศนคติของประชาชนต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: ศึกษากรณี เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีภค300/304.2/จ484ท
ภาคนิพนธ์
2544
สุภชัย  คามวัลย์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักทะเบียน อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีภค300/343.02/ส834ค
ภาคนิพนธ์
2544
อัจฉราวรรณ  วงศ์อุปราชความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ภค200/294.363/อ513ค
ภาคนิพนธ์
2544
วรพรรณ  บุญวรโชติความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู กับ พฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ภค300/302.14/ว227ค
ภาคนิพนธ์
2544
สุภา  ชูกิตติกุลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภค300/309.2/ส837ก
ภาคนิพนธ์
2544
เกรียงศักดิ์  จันทร์แดงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณี สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีภค300/323.3/ก768ก
วิทยานิพนธ์
2543
สุโสฬส  พึ่งบุญประสิทธิผลของโครงการฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตรนักปกครองระดับสูง: ศึกษาเฉพาะกรณี รุ่นที่ 39วท600/658.3124
ภาคนิพนธ์
2543
ปภาวิน  เพ็ชร์นอกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรภค300/364.4/ป-ก
ภาคนิพนธ์
2543
ไชยรัตน์  กลั่นสกุลปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดสิงห์บุรีภค300/302.14/ช892ป
ภาคนิพนธ์
2543
ชวนชม  สร้อยเพ็ชร์บทบาทสตรีในโครงการพัฒนาตำบลของอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ภค300/309.1/ช268บ
วิทยานิพนธ์
2543
ประภาศรี  สุทธิวานิชนายอำเภอกับการส่งเสริมกระบวนการประชาคมในการจัดทำกรอบแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี : ศึกษากรณีนายอำเภอที่เข้าอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 40วท300/309.2/ป344น
ภาคนิพนธ์
2542
วรนันท์  ศรียากรประสิทธิผลของการให้บริการทางสุขภาพจิต : ศึกษากรณีศูนย์สุขวิทยาจิตภค300/362.27/ว214ป
ภาคนิพนธ์
2542
อารียา  บุญทวีปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของคนไร้ที่พึ่งในกิจกรรมฝึกอาชีพ ศึกษาเฉพาะกรณีสถานสงเคราะห์บ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมาภค300/362.64/อ662ป
ภาคนิพนธ์
2542
สุรชัย  สายณสิตทัศนคติของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนต่อการปฏิบัติหน้าที่สายตรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิภค300/362.23/ส848ท
ภาคนิพนธ์
2542
รุ่งระวี  สื่อประสารกำลังขวัญในการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ : ศึกษาเฉพาะกรณีนักสังคมสงเคราะห์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครภค300/362/ร632ก
ภาคนิพนธ์
2542
มัณฑนา  ศิลปพันธุ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวทางอารมณ์ของวัยรุ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี นักเรียนอาชีวศึกษา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครภค100/155.51/ม335ป
ภาคนิพนธ์
2542
รัชนก  ธนาคุณความพึงพอใจของประชาสัมพันธ์จังหวัดต่อการรับชมข่าว ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 : ศึกษากรณีรายการข่าวช่วยชาวบ้านภค300/302.294/ร323ค
ภาคนิพนธ์
2542
ลัดดา  วงศ์สุทธิรัตน์ปัจจัยที่มีผลต่อค่านิยมของนักเรียนวัยรุ่นในการเลือกคบกลุ่มเพื่อน ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาภค300/302.13/ล238ป
ภาคนิพนธ์
2542
ปิ่นไพร  ชาววังปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีภค300/309.2/ป616ป
ภาคนิพนธ์
2542
วสันต์  ทองสุขทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ศึกษาเฉพาะกรณีเขตบางกะปิภค300/323/ว358ท
ภาคนิพนธ์
2541
ปัญญา  จวงจรัสโรจน์ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของบุคลากร: ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยองภค300/304.2/ป524ค
ภาคนิพนธ์
2541
อิสระ  ยาวะโนภาสความพึงพอใจของประชาชนต่อการได้รับบริการสาธารณสุขที่สถานีอนามัย : ศึกษากรณี อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรภค300/362.12/อ764ค
ภาคนิพนธ์
2541
สุริยัน  ปานเพ็งความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อการให้บริการสาธารณสุข: ศึกษาเฉพาะกรณี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพมหานครภค300/362.12/ส866ค
ภาคนิพนธ์
2541
ปริง  เพชรล้วนการอบรมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาจิตใจ : ศึกษาสภาพจิตของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การบริหารจิตและเจริญปัญญาภค200/294.307/ป456ก
ภาคนิพนธ์
2541
จรรยา  เผ่าบุญเสริมแนวโน้มพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 : ศึกษากรณีโรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานครภค300/302/จ148น
ภาคนิพนธ์
2541
ช่อฉัตร  จรรยาความคิดเห็นของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดยโสธรเกี่ยวกับยาบ้าภค100/178/ช312ค
ภาคนิพนธ์
2541
ประสาน  ฝ่ายคำมีทัศนคติของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการระดับตำบลต่อโครงการพิจารณาให้สถานะคนต่างด้าวแก่ชาวเขาในประเทศ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงรายภค300/323.1/ป398ท
ภาคนิพนธ์
2541
กฤษฎา  อารีรัชชกุลปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของระบบป้องกันตนเองของราษฎรในโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอพบพระ จังหวัดตากภค300/309.2235/ก279ป
ภาคนิพนธ์
2541
ปราโมช  เจนธัญกรณ์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพัฒนากร : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครสวรรค์ภค300/307.1/ป449ค
ภาคนิพนธ์
2541
จรัมพร  ประถมบูรณ์ทัศนคติของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการปฏิบัติงานของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดจันทบุรีภค300/309.2/จ-ท
ภาคนิพนธ์
2541
ชุมพล  รัตนาปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต : ศึกษากรณีอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีภค300/307.1/ช627ป
ภาคนิพนธ์
2540
ประลอง  ศุภวรรณความคิดเห็นของข้าราชการต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ภค300/304.2/ป369ค
วิทยานิพนธ์
2540
เกรียงศักดิ์  อ่อนละมัยวิถีการดำเนินชีวิตของชาวชนบทในกระแสโลกาภิวัฒน์ : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนไทยพวน ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีวท300/303.44/ก768ว
ภาคนิพนธ์
2540
เอื้องพร   กลองชิตความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เวชสถิติในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภค300/362.11/อ931ค
ภาคนิพนธ์
2540
จันทราวรรณ  โทบุดดีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาข้าราชการทหารบำนาญ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีภค300/362.6/จ282ป
วิทยานิพนธ์
2540
อรรถพันธุ์  สงวนเสริมศรีปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมพระเครื่องวท200/294.335/อ357ป
ภาคนิพนธ์
2540
สุรชัย  ขวาของการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษภค300/309.2235/ส-ก
ภาคนิพนธ์
2540
ชไมพร  เหล่าพงศ์เจริญการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการครู : ศึกษากรณีโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษภค300/323/ช866ก
ภาคนิพนธ์
2539
ปราณี  จีรพรชัยความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชุมชนวัดคลองเตยในภค300/362.6/ป445ค
วิทยานิพนธ์
2539
รณรงค์  ศิริพันธุ์การยอมรับภาวะโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาชุมชนไทพวน ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีวท300/303.4/ร125ก
ภาคนิพนธ์
2539
อุทัย  เสริมศรีปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยความเป็นพื้นฐาน : ศึกษากรณี อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานีภค300/307.1/อ819ป
ภาคนิพนธ์
2539
เริงศักดิ์  ส่งสุขการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีภค300/307.1/ร799ก
ภาคนิพนธ์
2539
สุพัฒน์  วงศ์คำพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตสุขาภิบาล ศึกษาเฉพาะกรณีเขตสุขาภิบาลนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหารภค300/307.1/ส831ค
วิทยานิพนธ์
2538
อพชา  ชัยมงคลปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการโอนย้ายของนักสังคมสงเคราะห์กรุงเทพมหานครวท300/304.8/อ252ป
วิทยานิพนธ์
2538
บดี  พงษ์ทองการเข้าสู่ชุมชนชนบทของกระบวนการโลกาภิวัฒน์ : ศึกษากรณีชุมชนไทพวน ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีภค300/303.4/บ118ก
ภาคนิพนธ์
2538
ศุภชัย  สุวรรณสุทธิ์ภูมิปัญญาพุทธกับแนวทางใหม่ในการพัฒนาประเทศไทยภค200/294.3013/ศ683ภ
ภาคนิพนธ์
2538
ธราวดี  อัครลิขิตทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีต่อพุทธศาสนาภค200/294.3/ธ384ท
ภาคนิพนธ์
2538
วีรพล  รัตนภาสกรความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองชลบุรีภค300/361.8/ว831ค
ภาคนิพนธ์
2538
พิพัฒน์  เนี้ยวคงศักดิ์ประสิทธิผลของระบบและกระบวนการให้บริการของกรุงเทพมหานคร: ศึกษากรณีสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายภค300/361.8/พ697ป
ภาคนิพนธ์
2538
วีรชัย  โพธิปัตชาประสิทธิผลของระบบและกระบวนการให้บริการของกรุงเทพมหานคร: ศึกษากรณีสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะภค300/361.8/ว825ป
ภาคนิพนธ์
2538
ยุพา  ตั้งตนประสิทธิผลของระบบและกระบวนการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสำนักงานเขตมีนบุรีภค300/361.8/ย411ป
ภาคนิพนธ์
2538
ชาคริต  มงคลศรีความสัมพันธ์ระหว่างระดับจิตวิญญาณนักประกอบการ กับ การพักผ่อนและการใช้เวลา สภาพชีวิตชุมชน และสุขภาพอนามัย : ศึกษากรณีอำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทราภค300/302/ช484ค
ภาคนิพนธ์
2538
มัทนา  โชควรวัฒนกรความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบและกระบวนการการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสำนักงานเขตธนบุรีภค300/361.8/ม346ค
ภาคนิพนธ์
2538
สุรศักดิ์  นันทะศิริพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของชาวชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเชียงใหม่ภค300/321.321/ส854พ
ภาคนิพนธ์
2538
สุพงศ์  ส่งถาวรทรัพย์การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีภค300/323.3/ส-ก
ภาคนิพนธ์
2537
ธวัช  เพ่งพินิจปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ในการพัฒนาหมู่บ้านตามระบบ กชช.ภ. : ศึกษาเฉพาะกรณี อ.เมือง จ.มุกดาหารภค300/309.2235/ธ391ป
วิทยานิพนธ์
2537
เพ็ญแข  ศรีสุทธิกุลทัศนคติต่องานพัฒนาชุมชนเขตชานเมืองและการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐมภค300/307.1/พ884ท
ภาคนิพนธ์
2536
ประภาส  คงแตงความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดอุบลราชธานีต่อนโยบายและปัญหาสิ่งแวดล้อมภค300/304.2/ป346ค
วิทยานิพนธ์
2536
กิตติ  คันธาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่นวท300/309.2593/ก671ก